Informacije javnega značaja

Družba NLB Leasing d.o.o. – v likvidaciji (v nadaljevanju: NLB Leasing) je bila do 14.11.2018 na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ) poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, zavezana k objavi določenih informacij javnega značaja, ker je v 100 odstotni lasti NLB d.d., ki je bila do 14.11.2018 v večinski lasti Republike Slovenije.  Ker NLB d.d. ni več v večinski lasti Republike Slovenije se navedeni zakon z dne 14.11.2018 preneha uporabljati za NLB Leasing. Informacije, ki jih je bil NLB Leasing dolžan objaviti do 14.11.2018, ker je imel status poslovnega subjekta pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava so prosilcu dostopne še v rokih, ki jih določa relevantna zakonodaja.

Postopek za pridobitev informacij

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora postopati po postopku, ki ga predvideva ZDIJZ. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno.

Ustna zahteva

NLB Leasing je prosilcu dolžan omogočiti dostop do informacije javnega značaja, razen v primeru, ko bi razkritje huje škodovalo njenemu konkurenčnemu položaju na trgu. Če zahteva informacijo na vpogled, mu je dolžan omogočiti vpogled tako, da ima prosilec dovolj časa za seznanitev z njeno vsebino.

Pravico do pravnega varstva ima le tisti prosilec, ki je zahtevo podal pisno (elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen če prosilec elektronskega sporočila ne podpiše z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

Pisna zahteva

Zahteva mora vsebovati navedbo družbe, osebno ime oziroma naziv/firmo pravne osebe, prosilca za informacije in navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi mora prosilec opredeliti:

  • informacijo, s katero se želi seznaniti in
  • na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Če družba ne omogoči dostopa do informacije javnega značaja v 20 delovnih dneh od prejema popolne vloge ali ga omogoči samo delno, s pisnim odgovorom v obliki dopisa obvesti prosilca o razlogih, zaradi katerih zahtevanih informacij ne more posredovati. Če ne odgovori v navedenem roku, se šteje, da je bil dostop zavrnjen. Prosilec lahko vloži pritožbo na pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v roku 15 dni od prejema pisnega odgovora.

Stroški

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški.

Kontaktni podatki

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Prosimo vas, da nam zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov vera.zabukovec@nlbleasing.si ali preko navadne pošte na NLB Leasing d.o.o. – v likvidaciji, Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana – Črnuče s pripisom »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja«.

Objavljene informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja iz 11. odstavka 10.a člena ZDIJZ so na naslednji povezavi:

Informacija javnega značaja iz 11. odstavka 10.a člena ZDIJZ (PDF dokument; velikost: 260 kB)

Informacije javnega značaja o organih upravljanja in organih nadzora so objavljene v vsakokratnem Letnem poročilu družbe.

Revizijska poročila: Nahajajo se v letnih poročilih, ki so objavljena na naši spletni strani www.nlbleasing.si/letna-porocila.

Informacije o sestavi organov upravljanja  in informacije o sestavi organov nadzora so objavljene na spletni strani www.nlbleasing.si/o-nas.